ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอัลฮิกมะฮฺประจำฉบับที่ 12 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

 

             รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ          มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

       

         รองศาสตราจารย์ ดร.ซาการียา  หะมะ                มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

         

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

         

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี  มันยูนุ         มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง ไวทยเมธา           ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

                                                                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรรัตน์ ยามาเร็ง                มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

       

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รูฮานา สาแมง               มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซอลีฮะห์ หะยีสะมาแอ        มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัสลัน สุหลง                 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

         อาจารย์ ดร.ตายูดิน  อุสมาน                             มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

         อาจารย์ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง                              มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

         อาจารย์ ดร.อับดุลเลาะ ยีเลาะ                          มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

         อาจารย์ ดร.อับดุลรอเซะ หะมีแย                      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

         อาจารย์ ดร.มูหำมัด วาเล็ง                               มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

         อาจารย์ นิมัศตูรา  แว                                      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา

 

         อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัดดาวูด บิลร่าหมาน             มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

         อาจารย์ ดร.มูหามัดรูยานี  บากา                       ศึกษาธิการภาค 8 ยะลา

 

         Dr.Bashir Mahdi Ali                                      Rangsit Univerisity

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐:%M น.