ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอัลฮิกมะฮฺประจำฉบับที่ 11 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

          

 

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี           มหาวิทยาลัยศิลปากร

         

          ศาศตราจารย์ ดร.อชิดา  จารุโชติกมล                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

         

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุลีพร นิมิตกุล                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์  สองเมือง            มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา เลาหวิริยานนท์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด  ยี่สุนทรง              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮามัสสกรี  มันยูนุ           มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจ๊ะเหลาะ  แขกพงศ์              มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์

 

          อาจารย์ ดร.มะรอนิง   สาแลมิง                             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

          อาจารย์ ดร.นินาวาลย์  ปานากาเซ็ง                     โรงเรียนสาธิตพัฒนาวิทยา

 

          อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัดดาวูด บิลร่าหมาน                มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

          อาจารย์ ดร.มูหามัดรูยานี  บากา                            ศึกษาธิการภาค 8 ยะลา

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:%M น.