วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 (ฉ.ที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) 2017 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

 

Al-Hikmah Journal of Faton University Vol.7 NO.14 (July-December) 2017

 

800 600 14

 

 

 

ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน

กรณีศึกษา: การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต

นัศรุลลอฮ์ หมัดตะพงศ์, อับดุลเลาะ การีนา (หน้า 1-8)

PDF

 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเน้นสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความรู้สึกไวของครู

สุพรรษา สุวรรณชาตรี, ดนุลดา จามจุรี, อัจฉรา วัฒนาณรงค์, มารุต พัฒผล (หน้า 9-22)

PDF 

 

การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ 

อดิศักดิ์ นุชมี, อับดุลเลาะ การีนา  (หน้า 23-33)

PDF

 

 

วิเคราะห์ชีวประวัติบรมกูรูแห่งโลกมลายู: ชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์

ฮาเร๊ะเจ๊ะโด, อับดุลเลาะ การีนา (หน้า 35-42)

PDF

 

 

ศึกษาฟิกฮฺนิพนธ์ของต่วนฆูรูหาญีอับดุรเราะชีด อัลบันญะรีย์ ในกิตาบเปอรูกูนันสึมบะฮฺยัง

ตอเหล็บ โอรามหลง*, อับดุลเลาะ การีนา  (หน้า 43-49)

PDF

 

 

การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ภาสกร เหมกรณ์ (หน้า 51-68)

PDF

 

 

การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง

กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์

วราภรณ์  แก้วสีขาว, นาตยา  ปิลันธนานนท์  (หน้า 69-78)

PDF

 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวในประเทศอิหร่าน

ของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด

ณัฐนุช วณิชย์กุล (หน้า 79-91)

PDF

 

 

การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ (หน้า 93-100)

PDF

 

Keberkesanan Dalam Penyampaian  Khutbah Jumaat Dengan Penghayatan Bahasa Melayu, Satu Kajian di Wilayah Yala

Moohamad  Khoya, Syafie Ardam (หน้า 101-111)

PDF

 

 

การพัฒนามาตรฐานสากลด้านการอ่าน

ทรงพร  พนมวัน ณ อยุธยา, นาตยา  ปิลันธนานนท์  (หน้า 113-125)

PDF

 

ความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา

โรซวรรณา  เซพโฆลาม, พินิจ  ขำวงษ์, ชนินันท์  พฤกษ์ประมูล, อับดุลนาเซร์  ฮายีสาเมาะ (หน้า 127-140)

PDF

 

การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ: แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

เปขณางค์ ยอดมณี (หน้า 141-149)

PDF

 

Securitization of Syrian Refugees in 2015:A Comparative Analysis between

the EU and Turkey

Anwar Koma (หน้า 151-174)

PDF

 

 

 

 

 

dsdd

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:%M น.