วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 (ฉ.ที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน) 2017 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

Al-Hikmah Journal of Fatoni University Vol.7 No.13 (January-June) 2017

800 600 13

 

 

วิดีโออาร์ต ภาวะกดดันของการแสดงออกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปาตานี images

อัยนา ภูยุทธานนท์..............................................................................................................................................................................1-13

 

 

มุมมองของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ images

อับดุลคอเล็ด เจะแต..........................................................................................................................................................................15-24

  

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู:

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  images

สิริรัตน์ นาคิน, พิสมัย ศรีอำไพ, จิระพร ชะโน...................................................................................................................................25-35

  

ผลการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษามลายูสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี images

มูหำหมัด สาแลบิง, กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี.....................................................................................................................................37-44

 

 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการเรียนรู้ images

ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, ชนิตา รักษ์พลเมือง, พรรณี บุญประกอบ..............................................................................................45-58

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเพื่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ images

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน P

พวงพรภัสสร์ วิริยะ, นาวิน มีนะกรรณ, พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร........................................................................59-69

  

ปัจจัยพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย images

เกศินี   ใหมคง, สุเทพ สันติวรานนท์, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม........................................................................................................71-79

 

 การใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี images

ภาวนา พุ่มไสว, สถาพร  ขุนเพชร, ปรีชา  ชัยกูล, อารีย์  เต๊ะหละ...................................................................................................81-96

  

การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา images

 ภาสกร เหมกรณ์, วิรัช วิรัชนิภาวรรณ...........................................................................................................................................97-112

 

  

Peran Syeikh Muhammad Zain Al-Asyi Dalam Perkembangan Islam

Di Nusantara Abad 18 M images

Syahwaludin, Noordin Abdullah Dagorha........................................................................................................................113-123

 

الاجتهاد في الرخص الشرعية images

محمد ليبا، زكريا هاما، محمد إبراهيم نقاسي..................................................................................................................................125-153

 

  images وضع منهج تعليم اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية بكمبونج سوم- كمبوديا

عبد الغني عيسى، مرتضى فرح علي............................................................................................................................................155-165

                      

 

 images جملةالاستفهامبينالتراثالعربيواللسانياتالحديثة (دراسةمقارنة)

فاطمة محمود، محمد علي عمر شيذو...........................................................................................................................................167-176

 

 

สิทธิของเด็กในทางกฎหมาย images

ธนิษฐา โกวิทยา.........................................................................................................................................................................177-188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sghjh

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:%M น.