วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 ปี 2015 (ฉ. ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

  

 9  958 copy 

 

  hm00

บทความวิชาการ

A Critical Study of Leadership Characteristics of the Prophet Yusuf (u) through the Surah Yusuf

Ibrahem Narongraksakhet.................................................................................................................................................................. 1-16

hm2

บทความวิจัย

ปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สุไรยา หนิเร่, จรัส อติวิทยาภรณ์, อาคม วัดไธสง................................................................................................................................... 17-35

hm2

ตัครีจญ์ตัวบทหะดีษในหนังสือพือลาญารันหะดีษ เล่ม 1 ของต่วนกูรูหาญี วันยูโสฟ  อัลบันดารีย์  อัลฟะฏอนีย์

อับดุลเลาะ การีนา, เชาวน์ฤทธิ์ เรืองปราชญ์........................................................................................................................................... 37-48

hm2

บทบาทของเศาะหาบียาตในสังคมสมัยนบีมุหัมมัด r กับการประยุกต์ใช้กับสตรีไทยมุสลิม

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ, อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต................................................................................................................................. 49-60

hm2

ผลการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาโทด้วยเทคนิคการสอน “คิด-ค้น-คุย-เขียน

ซัมซู สาอุ................................................................................................................................................................................................. 61-70

hm2

การควบคุมผู้กระทำความผิดในชั้นปล่อยชั่วคราวด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วรชาติ เกลี้ยงแก้ว................................................................................................................................................................................. 71-81

hm2

สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ฟาริด อับดุลลอฮ์หะซัน, นิเลาะ แวอุเซ็ง................................................................................................................................................ 83-94

hm2

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง

ฮาฟิซ ขำนุรักษ์, นิเลาะ แวอุเซ็ง........................................................................................................................................................... 95-110

hm2

ทัศนคติการบริจาคโลหิตของมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

นูรฮายาตี สะอิ, อับดุลเลาะ การีนา.................................................................................................................................................... 111-121

hm2

การพัฒนาเลิร์นนิงอ็อบเจ็กต์ เรื่องรูปเรขาคณิตที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ซุลกอรนัยน์ เบ็ญยา, ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, อลิสรา ชมชื่น..................................................................................................................... 123-139

hm2

 

hhh

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ ๐๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔:%M น.