วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ปี 2015 (ฉ. ที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2558) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.
หลัง10  ปกวารสารอัลฮกมะฮฺ1058 copy 

hm00

 

 

 

บทความวิชาการ

การกระทำผิดที่กฎหมายให้ถือว่ากระทำในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา

มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ.............................................................................................................................. 1-12

 

hm2

 

 

                   أثرالإعلامالإسلاميفيالحياةالاجتماعيةعلىضوءالقرآنالكريم

عبد الرزاق سليمان محمد أحمد.................................................................................................................. 13-25                   

 

hm2

 

 

บทความวิจัย

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อการดำเนินงานสหกรณ์อิสลามในประเทศไทยและการทดสอบ

ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์บริการ

มัซลัน สุหลง, เกษตรชัย และหีม............................................................................................................................................................ 27-36

hm2

 

สิทธิของภริยาในการหย่าและสิทธิที่ควรได้รับตามกฎหมายอิสลาม

มะยา ยูโซ๊ะ, มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ.......................................................................................................................................................... 37-47

hm2

การพัฒนาเลิร์นนิง  อ็อบเจกต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สิริวรรณ เทพคุม, กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน................................................................................................ 49-59

hm2

การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บุญส่ง ทองเอียง, จรัส อติวิทยาภรณ์, อาคม วัดไธสง, อิศรัฏฐ์ รินไธสง................................................................................................... 61-81

hm2

 

การศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนูหฺ u ในสูเราะฮฺนูหฺ

มุนซีเราะห์ บูงอตาหยง, อับดุลเลาะ การีนา............................................................................................................................................ 83-93

hm2

 

 

                   ضعف الأداء اللغوي لدى طالبات السّنة الأولى بقسم اللّغة العربيّةفي جامعة جالا الإسلامية

                  : مظاهرهوعلاجه

محمد علي عمر شيذو........................................................................................................................... 95-105                    

hm2    

            

                   وجوه الاتفاق والاختلاف في مباحث الأمر بين النحو وأصول الفقه

محمد لطفي عمر، عبد الحليم سايسينج.......................................................................................................... 107-116                    

hm2   

           

                    دور إذاعة القرآن الكريم في إصلاح مجتمع محافظة ستول

أحمد محمد زكي نافالين......................................................................................................................... 117-126                    

hm2 

             

                     واقع تطبيقات النكاح لدى أهل الجمعة في محافظة كمبوت -كمبوديا

زهري حسن، عبدالله جيله....................................................................................................................7 127-13                     

 

hm2

 

         

  تقويمكتابدروساللغةالعربيةلغيرالناطقينبهاللمرحلةالابتدائيةفي                    

مدرسةالإصلاحبكمبوت- كمبوديامنسنة 2006-2010م                     

أحمد إسماعيل، محمد علي عمر شيذو........................................................................................................... 137-143                    

hm2

 

 

 

hhh

 

 

 

                 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑:%M น.