วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 ปี 2014 (ฉ. ที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม. 2557) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:%M น.

 

h8

 

 

hm00

      บทบรรณาธิการ

    ผู้ประเมินบทความประจำฉบับ

hm2

 

     การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาสำหรับนักเรียนมุสลิมในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
     ของไทย
   จารุวัจน์ สองเมือง, ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, สุรชัย ไวยวรรณจิตร,
   อิบรอเฮม หะยีสาอิ, มูหามัดรูยานี บากา............................................................................................................................................1-8
hm2
 
    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics Read Fast สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบูดี
    สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
  เจะสูฮานา หวังพิทยา, นุรซัลวา อัลอิดรีสี.........................................................................................................................................9-21
hm2
 
    ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต่อการใช้ผลการวิจัยและและความพอใจของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งใน
   ภาคใต้
  เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์, ปาริชาติ หนุนพระเดช, สุทิศา เจริญสิน......................................................................23-34
hm2
 
 
    บทบาทของผู้นำสตรีในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
  สุดา สุวรรณกุล, ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ...........................................................................................................................................35-42
hm2
 
 
    พฤติกรรมการจัดการขยะของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
  นิมัศตูรา แว, ซัมซู สาอุ, เปรมฤดี ดำรักษ์........................................................................................................................................43-50
hm2
 
 
    ความฉลาดทางอารมณ์ และการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
  ผุสนีย์ แก้วมณีย์, เรวัตร คงผาสุข....................................................................................................................................................51-61
hm2
 
    การศึกษาปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการเรียนการสอนภาษาอาหรับ  ในสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้
   มะตอเฮ มะลี.................................................                          ......................................................................................................63-73
 hm2
 
    การมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาอิสลามในการจัดการศึกษาของไทย
   สกุณา บุญนรากร, นิตยา ภัสสรศิริ, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, นภดล เจนอักษร.........................................................................................75-86
hm2
 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) ในจังหวัดปัตตานี
ฮาเซ็ง มะเซ็ง, อะห์มัด ยี่สุ่นทรง......................................................................................................................................................87-98
hm2
 
 
Islamic – Based English:  The Challenging Agenda for Enhancing Reading Skill of Islamic – Private Schools’
Students in Three Southern Border Provinces of Thailand
Pratya Binmudnee, Abdul Ghani Abu....................................................................................................................................99-110
hm2
 
 
                                                                                                                                        جهودالشاه ولي الله الدهلوي لتقويم التصوف في شبه القارة الهندية
     111-122 .................................................................................................................................................................................دردانه خانم
 hm2
 
Book / Review  การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา
อาอิด๊ะ เจ๊ะแว..............................................................................................................................................................................123-125
hm2
 
 
 
hhh
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:%M น.