วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 ปี 2014 (ฉ. ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:%M น.

 

h7

 

hm00 

 

 

     บทบรรณาธิการ

    ผู้ประเมินบทความประจำฉบับ

hm2

    แนวทางการดะอฺวะฮฺในสูเราะฮฺอันนะห์ลุ อายะฮฺที่ 125
    อัลฮุดา บินตีฮารุน, ซาฝีอี อาดำ..................................................................................................................................................1-10
 hm2
 
    ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจต่อศักยภาพด้านความเข้าใจความสามารถ และความพอใจ
    ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน จังหวัดปัตตานี  
    อะหลี หมานมานะ, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง............................................................................................11-21
hm2
 
 
   วิธีการดะอฺวะฮฺของมูลนิธิสันติชนแก่มุอัลลัฟในประเทศไทย
   ตอเหล็บ โอรามหลง,ซาฝีอี อาดำ..............................................................................................................................................23-35
hm2
 
 
   Factors related with School Drop-out due to poor in Pattani, Thailand
   Waemareeyae Mamah, Chamnein Choonpradup, Phattrawan Tongkumchum......................................................37-44
hm2
 
 
   สภาพปัญหาการบริหารวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารและครูของสถานศึกษา 
   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส )
   สุวารี เพ็ชร์สงคราม, อริยา คูหา....................................................................................................................................................45-56
hm2
 
 
   สิทธิของภริยาในการดำเนินการให้ขาดจากการสมรสตามบทบัญญัติอิสลาม: กรณีศึกษาจังหวัดยะลา
   มะยา ยูโซ๊ะ, ซาการียา หะมะ........................................................................................................................................................57-67
hm2
 
 
   พฤติกรรมก้าวร้าวในกลุ่มผู้ต้องขังชาย ในทัณฑสถานแห่งหนึ่ง
   ณรงค์เดช คงสุวรรณ์, ผจงศิลป์  เพิงมาก, พิไลรัตน์ ทองอุไร........................................................................................................69-76
hm2
   
                                                                                                                                                         عقد الاستصناع ودوره التنموي في الدول النامية
   77 -90................................................................................................................................................ موسى بلا محمود، محمد ليبا، زكريا هاما   
hm2
 
 
                                                                                                                                                        من روائع التصوير الفني للحركة في آيات العقاب
   91-100........................................................................................................................................................................محمد ذوالكفلي ميكونج 
hm2
 
 
                                                                                                                                                      المداومة على العبادة والوسائل المعينة على تحقيقها
    101-112............................................................................................................................................................................على مهاما ساموه
 hm2
 
 
   Book / Review  การศึกษาในอิสลาม (التربية الإسلامية)
   มิสบัฮ สาเม๊าะ..........................................................................................................................................................................113-114
hm2
 
 
 32577

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๒:%M น.