วารสารอัลฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับที่ 6 (ฉ.2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

 

pod1

 

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารอัล-ฮิกมะฮฺ

 

สารบัญ

สภาพการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสตูล

อภิสิทธิ์  ดำยูโซ๊ะ, อะห์มัด ยี่สุ่นทรง................................................................................... 1-10

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

อดุลย์  ภัยชำนาญ,วิชัย  นภาพงศ์,ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์................................................. 11-22

 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองใหม่  อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

กัมปนาท  นาดามัน, วรรณชนก จันทชุม........................................................................... 23-36

 

ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งของตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

อาลี  หะแวกะจิ, วรรณชนก จันทชุม................................................................................. 37-45

 

ทัศนคติ ของผู้นำชุมชนต่อนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

อดินันต์ สะแลแม, อับดุลเลาะ ยูโซะ................................................................................. 47-59

 

การจัดการตนเองและการจัดการภายในครอบครัวของครูสตรีมุสลิมสมรส ที่นำไปสู่ครอบครัวอบอุ่น: กรณีศึกษาจังหวัดยะลา

นัชชิมา บาเกาะ, ดุษฎี โยเหลา, วิชุดา กิจธรธรรม, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ..........................61-73

 

 

การอ่านซูเราะห์ยาซีนในสังคมมุสลิม: กรณีศึกษาด้านบทบัญญัติอิสลามและหลักฐาน

อาหมัด อัลฟารีตีย์......................................................................................................... 75-86

 

การพิชิตนครมักกะฮฺ กับการรังสรรค์สันติภาพ

อิสมาแอ สะอิ............................................................................................................... 87-93

 

วากัฟ (การบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์) แนวคิดกับการปฏิบัติจริงในสังคมมุสลิมปัตตานี

บะห์รุดดีน บินยูโซ๊ะ...................................................................................................... 95-107

 

คุณลักษณะของรูปภาพเชิงศิลปะในความคิดของบรรดานักปราชญ์ชาวอาหรับในสมัยก่อน

 มะพลี แมกอง............................................................................................................ 109-118

 

บทวิพาทย์ / Book Review  องค์การและการบริหาร

ฟาริด อับดุลลอฮ์หะซัน............................................................................................... 119-120

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓:%M น.