วารสารอัลฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับที่ 2 (ฉ.2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

pod1

ส่วนบรรณรธิการประจำฉบับ

สารบัญ

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการแผนจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คอเหล็ด หะยีสาอิ........................................................................................................... 1-13

 

การประยุกต์ใช้อักษรโดดในอัล-กุรอาน ในการจัดการเรียนการสอน

มูฮามัสสกรี มันยูนุ........................................................................................................... 15-22

 

แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สุวรรณี หลังปูเต๊ะ............................................................................................................. 23-35

 

สุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ไหมมูน๊ะ คลังข้อง, สกล สิงหะ, และพรทิพา บรรทมสินธ์................................................... 37-47

 

ทบทวนกระบวนการฟื้นฟูอิสลามของผู้หญิงมุสลิมในสังคมไทย

อัมพร หมัดเด็ม................................................................................................................. 49-67

 

โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับเยาวชนภายใต้บริบทสังคมมุสลิม 

สุวิทย์  หมาดอะดำ, มะแอน ราโอบ.................................................................................. 69-78

 

บทบาทและอิทธิพลของอับดุลลอฮฺ อิบนุ สะบะอฺ ต่อคิดของชาวมุสลิมในอาณาจักรอิสลาม :บทเรียนสำหรับสังคมมุสลิมปัจจุบัน

ฮามีดะห์ ฮะสัน มาสาระกามา............................................................................................ 79-90

 

การลดความรุนแรงจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย:ศึกษากรณีชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สุริยะ สะนิวา..................................................................................................................... 91-98

 

บทวิพาทย์ / Book Review Hukum Islam Tentang Fasakh Perkahwinan Kerana Ketidak-mampuan Suami

Menunaikan Kewajipannya

Maya Yusoh, Zakariya Hama.................................................................................... 99-106

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕:%M น.